skeleton

skeleton

Hypsilophodon skeleton
Proteosaurus, an ichthyosaur
Plesiosaurus macrocephalus (lithograph)
Skeleton of a Megatherium